20 Haziran 2021

Hamiline Yazılı Paylar MKK Kaydında

1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, payları kayden izlenen şirketler dışında kalan anonim şirketlerin hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce MKK’ya bildirilecektir.

Söz konusu pay sahibi ve pay bilgileri, hamiline pay bastırmış olan şirketlerin Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) tanımlanmış olan şirket temsilcileri tarafından MKK tarafından oluşturulan Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)’ne elektronik yöntemle kaydedilecektir.

HPKS’de kaydedilen paya ilişkin devir işlemi yapılmak istenmesi halinde; işlem bildirimi, devralan pay sahibi tarafından yapılacaktır. Bununla birlikte, devralan tarafından şirkete başvurulması durumunda bu devir bildirimi şirket tarafından da yapılabilecektir. Devralan pay sahibi tarafından elinde bulunan sertifikaya bağlı olarak yapılacak bildirimler, MKK’nın e-YATIRIMCI (Yatırımcı Bilgi Merkezi) uygulaması üzerinden hazırlanan ekranlar kullanılarak yapılacaktır. Oluşturulan kayıtlar, pay sahipleri tarafından yine e-YATIRIMCI uygulamasından izlenebilecektir.  

Genel kurulu toplantıya çağıranlar, genel kurala katılabilecekler listesini düzenlerken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’dan sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate alacaklar.

Düzenlemede hamiline basılı payları bulunan  pay sahipleri  kayıtlarının yapılabilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar süre belirlenmiş olup, ilgili tarihe kadar MKK’ya kaydı yapılmayan payların pay sahiplerine sağladığı Kanundan doğan haklar pay sahipleri tarafından kullanılamayacaktır.

Şirkete yapılacak başvurularda pay sahipleri tarafından verilecek bilgilerin doğruluğu, işlemlerin kontrol edilebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Kaynak: https://www.mkk.com.tr/tr-tr/Saklama-Hizmetleri/Piyasalar-ve-Platformlar/Sayfalar/Hamiline-Pay-Kayit-Sistemi.aspx

SP Finans Akademisi
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial