Borsa İstanbul 30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş., borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur.

Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanıp ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyet izni almıştır.

Borsa İstanbul’un başlıca amacı ve faaliyet konusu; “Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde,sermaye piyasası araçlarının,kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak,bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir.”

Bu bağlamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak kurulan Borsa İstanbul özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir. Borsa İstanbul yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi iç düzenlemelerini yapabilmektedir.

Borsa İstanbul’da işlem gören ürünler;

 • Paylar
 • Borsa Yatırım Fonları
 • Varantlar
 • Borçlanma Araçları
 • Kira Sertifikaları
 • Opsiyon Sözleşmeleri
 • Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • Sertifikalar
 • Borçlanma Araçları
 • Kira Sertifikaları
 • Kıymetli Madenler ve Taşlar

Piyasalara baktığımızda ise piyasalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

 1. Pay Piyasası
 2. Borçlanma Araçları Piyasası
 3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
 4. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

Borsa İstanbul Üyeleri

Borsa İstanbul web sitesinden elde edilen tabloya göre Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren üyeler bilgisi aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

 

Piyasalar Aracı Kurumlar(82) Ticari Bankalar(28) Yatırım ve Kalkınma Bankaları(10) Katılım Bankaları(5) Kıymetli Madenler Aracı Kurumları(20) Kıym. Maden Üretimi veya Tic. ile İştigal Eden A.Ş(13) Yetkili Müesseseler(44) Kuyumculuk Sektörü Şirketleri(503) Toplam
*
Pay Piyasası 81 0 1 0 0 0 0 0 82
Borçlanma Araçları Piyasası ** 66 28 10 4 0 0 0 0 108
Kesin Alım Satım Pazarı 66 28 10 4 0 0 0 0 108
Repo/Ters Repo Pazarı 47 27 10 0 0 0 0 0 84
Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı 0 27 10 0 0 0 0 0 37
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 35 21 5 0 0 0 0 0 61
Pay Senedi Repo Pazarı 25 2 0 0 0 0 0 0 27
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı 64 28 10 1 0 0 0 0 103
Eurotahvil Pazarları 5 10 2 0 0 0 0 0 17
Para Piyasası 15 12 3 0 0 0 0 0 30
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 65 12 1 0 0 0 0 0 78
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası ** 0 18 1 5 20 13 44 503 604
Kıymetli Madenler Piyasası 0 18 1 5 20 13 44 0 101
Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası 0 9 0 2 0 3 2 0 16
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası 0 3 0 2 11 7 32 457 512
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası ( Sınırlı Yetki ) 0 0 0 0 0 0 0 46 46

 

**Bilgiler www.borsaistanbul.com/ sitesinden alınmıştır.

İlgili Diğer Linkler:

SPK     MKK     TCMB     BDDK     Takasbank     TSPB      Aracı Kurumlar     Bankalar