Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)

SPK tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak ve sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Söz konusu Kanunu yürürlükten kaldıran 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir.
SPK idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir ve kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurulun ilgili olduğu Bakan, Başbakan tarafından görevlendirilen Bakan’dır. SPK nın merkezi İstanbul’dadır [i].
Sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak hedefleri doğrultusunda, Kurulun temel amaçları;

 • Sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş kurallarını belirlemek,
 • Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak,
 • Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak,
 • Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu bu hedeflere Kanun, yönetmelik ve tebliğlerle düzenlemeler yaparak, piyasaların gözetim ve denetimini sağlayarak ulaşmaya çalışmaktadır.


[i] SPK merkezinin İstanbul’a taşınmasına ilişkin iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar Kurulun merkezi Ankara’dır.


 Kurulun Temel Fonksiyonları

Kurulun Görev, Yetki, ve Sorumlulukları

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevler ile bu Kanunun emrettiği uygulamaların yerine getirilmesini ve öngörülen neticelerin sağlanmasını teminen gerekli olan iş ve işlemleri yapmak
 • Kamunun zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla genel ve özel nitelikte kararlar almak
 • Kanun kapsamına giren kurum ve ortaklıkların bağımsız denetim, derecelendirme, değerleme ve bilgi sistemleri denetimi faaliyetine ilişkin şartları ve çalışma esaslarını belirlemek ve bu şartları taşıyanları listeler halinde ilan etmek
 • Finansal istikrar ve ulusal veya uluslararası mevzuatın gereklerinin sağlanması amacıyla diğer finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlarla her türlü iş birliğini yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.
 • Sermaye piyasalarında düzenleme ve denetimle yetkili muadili yabancı kurumlar ile sermaye piyasalarıyla ilgili olarak karşılıklılık ve mesleki sırrın korunması ilkeleri çerçevesinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmasına ve belge taleplerinin karşılanmasına, yabancı ülkelerdeki sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kuruluşların Türkiye’deki merkez, şube veya ortaklıkarı ile yazılı bir sözleşme çerçevesinde dışarıdan hizmet aldıkları kurumlarda denetim yapılmasına ve gerekli idari tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin masrafların paylaşımına yönelik ikili veya çok taraflı mutabakat zabıtları imzalamak ve sermaye piyasalarıyla ilgili her türlü iş birliğini yapmak
 • Sermaye piyasalarının gelişmesini teminen yeni sermaye piyasası kurumlarına ve araçlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve bunları denetlemek.
 • Halka açık ortaklıklarda görev alacaklar, sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve diğer çalışanlarının mesleki eğitimi, mesleki yeterliliği ve mesleki ehliyetlerini gösterir sertifika verilmesine ilişkin esasları belirlemek, bu amaçlarla merkez veya şirket kurmak ve bunların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek
 • Sermaye piyasasında yatırımcı ve tasarruf sahiplerine yönelik olarak yatırım tavsiyesinde bulunacak kişiler ve kuruluşların uyacakları ilke ve esasları belirlemek.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformunun işletim ve çalışma esasları ile bu Kanun kapsamında Kurula yapılacak bildirim ve başvuruların usul ve esaslarını belirlemek
 • Sermaye piyasası kurumlarının, halka açık şirketlerin, borsaların ve öz düzenleyici kuruluşların bilgi sistemlerinin işletimine ve bu Kanun çerçevesindeki denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek
 • Yerli veya yabancı akademisyen veya uygulamacılardan oluşan çalışma gruplarına veya kişilere, mevcut veya gelecekteki düzenleme tercihlerinde esas teşkil etmek üzere sermaye piyasalarına ilişkin ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel araştırmalar yaptırmak
 • Kurulun üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar, mali, iktisadi ve mesleki teşekküller ile Türkiye’nin doğrudan üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, bu kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve projelerine katkıda bulunmak
 • Kurulun görev alanı ile ilgili uluslararası kuruluşlara, mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere üye olmak

2017 Yılında Sermaye Piyasasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Ocak
 • Borsa İstanbul Grubu (Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Altın Saklama Merkezi) yeni hizmet binaları açıldı.  Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul İstinye yerleşkesinde aynı çatı altında buluştu.
 Şubat
 • Borsa İstanbul A.Ş.’nin Hazine Müsteşarlığı mülkiyetinde olan ve şirket sermayesinin %73.6’sına denk gelen payları, Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.
 • Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ yayımlanarak,  Uluslararası Değerleme Standartları Konseyince yayımlanmış güncel Standartlar ile birlikte Standartlara ilişkin ek açıklamalar getiren Teknik  Bilgi Notları ve Terimler Sözlüğü yürürlüğe konuldu.
 • Finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerde bazı değişiklik ve yenilikler getiren “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de  (III-37.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile; kaldıraçlı alım satım işlemlerinde (Foreks) uygulanan azami kaldıraç oranı ile kaldıraçlı alım satım işlemi gerçekleştirmek için yatırılması gereken başlangıç teminat tutarına ilişkin değişiklikleri içeren düzenlemeler getirildi.
 • Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğlerde, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi doğrultusunda bazı değişiklikler yapıldı.
 Mart
 • Nasdaq teknolojisi ve danışmanlık hizmetlerinin Borsa İstanbul’a aktarımında ikinci aşama tamamlandı. Nasdaq Teknolojisi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda hayata geçirildi.
 • Gayrimenkul Sertifikası finansal ürününün ilk uygulaması olarak, Toplu Konut İdaresi ve Makro İnşaat tarafından gayrimenkul sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
 Nisan
 • The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) tarafından düzenlenen ve Borsa İstanbul’un ev sahipliği yaptığı, “Merkezi Danışma Kurulları” hakkında önerilen yönetişim standardı taslağı için görüş alışverişi toplantısı gerçekleştirildi.
 • Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavlarında, sınavların elektronik ortamda uygulanmasına imkan verecek olan, Elektronik Lisanslama Sınavı (e-LS) sistemine geçildi.
 **Burada yer alan bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu’nın web sitesi www.spk.gov.tr den alıntıdır.
Diğer İlgili Linker
Borsa İstanbul     TSPB    Takasbank     MKK    BDDK        TCMB     Aracı Kurumlar     Bankalar
%d blogcu bunu beğendi: