Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Paylarına Yatırım Yapmak Suretiyle Vatandaşlık veya Uzun Dönemli İkamet İzni Alınabilecek. 

Yapılan düzenleme ile “En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.” yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabileceği hüküm altına alınmıştır. Bunun için yabancıların Sermaye Piyasası Kurulu’na “uygunluk belgesi” almak için başvuru yapmaları gerekmektedir.

Vatandaşlık ve Uzun Dönemli İkamet İzni İçin Kurula Yapılacak Başvurular

Uygunluk belgesi almak amacıyla başvuruda bulunacak yabancı kişi, adı, soyadı, doğum tarihi, yabancı kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri, MKK sicil numarası ile sahip olduğu GYF veya GSYF ile ilgili yatırım bilgilerini içeren yazılı başvuruyu pasaport fotokopisi ekte sunulmak suretiyle Kurula yapacaktır. Başvurunun yabancı kişi adına vekil tarafından yapılması durumunda, başvuruya ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesini sağlayacak hükmün vekâletnamede bulunması gerekmektedir.

MKK’dan Bilgi İstenmesi

Kurulca gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren 2 işgünü içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) yapılacak yazılı talep ile, ilgili yabancı kişinin MKK’da kaydi olarak takip edilen GYF veya GSYF katılma payına Yönetmelikte aranan asgari kapsam ve tutarda sahip olup olmadığı bilgisinin 3 iş günü içerisinde Kurula bildirilmesi talep edilir. MKK’ya iletilecek yazıda gerçek hak sahipliğinin tespit edilmesini teminen başvuruya konu kişinin MKK sicil numarası ile kimlik bilgilerine yer verilir.

 MKK Tarafından Yapılacak İşlemler

  1. GYF veya GSYF katılma payları için öngörülen 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında asgari yatırım şartı, katılma paylarının yatırımcı hesabına aktarıldığı tarihteki (peyder pey alım yapılıyor ise her bir alımın yapıldığı tarihteki, tek seferde yapılıyor ise bu alımın yapıldığı tarihteki) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen Amerikan Doları efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru kullanılarak hesaplanır.
  2. Yatırımcının Yönetmelik çerçevesinde vatandaşlığa hak kazanması için ilgili katılma paylarına, asgari tutar yatırım şartının sağlandığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca kesintisiz olarak sahip olması gerekmekte olup bu kapsamda katılma paylarının satış ve devir gibi işlemlerle yatırımcı iradesi ile azaltılmaması gerekmektedir.
  3.  Döviz kurunun değişmesi neticesinde katılma paylarının değerinin 500.000 ABD Dolarının altına inmesi vatandaşlık başvurusunu ve/veya kazanımını etkilemez.
  4. Yatırımcıların kendi iradesi dışında GYF veya GSYF’nin değerinde veya katılma belgesi sayısında azalma olması (Fonun iç tüzük ve ihraç belgesinde yer alan hükümler uyarınca nakit kar payı ve/veya katılma payı iadesi veya tasfiye gibi işlemlerle) durumunda, asgari yatırım şartı kaybedilmiş sayılmaz.
  5. MKK tarafından başvuru sahibi yabancı kişinin Yönetmelikte aranan asgari kapsam ve tutarı sağladığının tespit edilmesi halinde durum 3 iş günü içerisinde Kurula bildirilir.
  6. MKK tarafından yapılacak haftalık kontrollerde satış ve devir kaydıyla hesap bakiyesinde azalma tespit edilen yatırımcılar 3 işgünü içinde Kurula bildirilir. Bunun üzerine Kurulca, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ve başvuru sahibine gerekli bildirimler ivedilikle yapılır.

Başvurunun Sonuçlandırılması

MKK’dan alınan yazı üzerine yatırım şartlarının taşındığı hususunun tevsik edilmesi üzerine “Uygunluk Belgesi” 2 iş günü içerisinde düzenlenir. Aynı anda yabancının kendisine, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek olan “Uygunluk Belgesinin” içeriğinde yabancı kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri yer alır. Ayrıca başvuru sahibinin kimlik bilgilerini gösterir nitelikte olan belgelerin (pasaport, ikamet belgesi vb.) bir örneği de yazı ekinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletilir.
Aranan şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde ise bu durum başvuru sahibine bildirilir.

 Kaynak: http://spk.gov.tr/Sayfa/Index/3/10

 

Bir Cevap Yazın